Hien-chhai ke GMT sṳ̀-kiên he 2024ngièn 07ngie̍t 18ngit 01:01 Lî-pai-si, Ngài-ke tong-thi sṳ-kiên he 7月18日09:01(GMT+8)

Eager ˙S˙T˙U

小躍 (talk⧼dot-separator⧽ contribs⧼dot-separator⧽ blocks⧼dot-separator⧽ protections⧼dot-separator⧽ deletions⧼dot-separator⧽ moves⧼dot-separator⧽ rights)

檔案:Lin yue chang.jpg
我的本地時間:
2024年Chhit-ngie̍t
Lî-pai-si
09:01
01:01 UTC
客語百科个版本現在有10,263文章。

01:01:40, 18 Chhit-ngie̍t 2024.
10,263 content pages.
33,413 users.
128,736 edits.

♠♥吾个用戶有3個。國語、客家話、粵語。希望吾个用戶越來越多喔!你知嘛?♣♦ ♠♥ngâ ke yung-fu♣♦

𠊎

這名用戶係位台灣人
客家方言
hak 邇隻用戶嘅母語客語

Liá-chak yung-fu ke mû-ngî he Hak-ngî.

lai31-tsak3 juŋ55-fu33 ge53 mu33-ŋi33 he53 hak3-ŋi33.

hak-1 Lia-zak yung-fu hiao-det yung ' gei Hak-kâ-fa' loi gao-liu.
這隻用戶曉得用簡單客語來交流。
hak-2 Lia-zak yung-fu hiao-det yung yit-ban gei Hak-kâ-fa loi gao-liu.
這隻用戶曉得用一般客語來交流。
hak-3 Lia-chak yung-fu hiáu-tet yung su̍k-lien ke Hak-kâ-ngî lòi kâu-liù.
這隻用戶曉得用熟練客語來交流。
hak-4 Lia-zak yung-fu hiao-det yung mang-di ziin-zung gei Hak-kâ-fa loi gao-liu.
這隻用戶曉得用盲滴正宗客語來交流。
中文方言
zh 這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文
zh-1 該用戶能以簡單中文進行交流。
该用户能以简单中文进行交流。
zh-2 該用戶能以中等中文進行交流。
该用户能以中等中文进行交流。
zh-3 該用戶能以熟練中文進行交流。
该用户能以熟练中文进行交流。
zh-4 該用戶能以道地中文進行交流。
该用户能以地道中文进行交流。
英文方言
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.

吾个編修記錄


 Chan-sṳ̀n  tsûng lip   Fán-tui  Vàn-sṳ̀n  Yi-kien  fî yin  ngî mun

  • 2005年西湖鄉客語演講比賽第2名
  • 2006年西湖鄉客語演講比賽第1名

創作條目

phiên-siá

Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź À à È è Ì ì Ò ò Ù ù Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū a̍ e̍ i̍ o̍ u̍ m̍ n̍ a̤̍ e̤̍ o̤̍ ṳ̍̍ aⁿ a̤ e̤ o̤ ṳ · A̤ E̤ O̤ Ṳ ā ā̤ ē ē̤ ī ō ō̤ ū ṳ̄ · Ā Ā̤ Ē Ē̤ Ī Ō Ō̤ Ū Ṳ̄ · á á̤ é é̤ ó ó̤ ṳ́· Á Á̤ É É̤ Ó Ó̤ · à à̤ è è̤ ì ò ò̤ ù ṳ̀ · À À̤ È È̤ Ì Ò Ò̤ Ù Ṳ̀ · â â̤ ê ê̤ ô ô̤ ṳ̂ · Â Â̤ Ê Ê̤ Ô Ô̤ · ä, ö, ü / Ä, Ö, Ü