tshòng-thu phiên-siá

yit-pân phiên-siá

Chú Thiàu-muk: yit-pân

mien-tsit phiên-siá

Chú Thiàu-muk: mien-tsit


thí-tsit phiên-siá

Chú Thiàu-muk: thí-tsit

tshûng-liông phiên-siá

Chú Thiàu-muk: tshûng-liông


sṳ̀-kiên phiên-siá

Chú Thiàu-muk: sṳ̀-kiên


tsṳt-liông phiên-siá

Chú Thiàu-muk: tsṳt-liông


thí-tsit phiên-siá

Chú Thiàu-muk: thí-tsit