tshòng-thu編輯

yit-pân編輯

Chú Thiàu-muk: yit-pân

mien-tsit編輯

Chú Thiàu-muk: mien-tsit


thí-tsit編輯

Chú Thiàu-muk: thí-tsit

tshûng-liông編輯

Chú Thiàu-muk: tshûng-liông


sṳ̀-kiên編輯

Chú Thiàu-muk: sṳ̀-kiên


tsṳt-liông編輯

Chú Thiàu-muk: tsṳt-liông


thí-tsit編輯

Chú Thiàu-muk: thí-tsit