tshòng-thuPhiên-siá

yit-pânPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: yit-pân

mien-tsitPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: mien-tsit


thí-tsitPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: thí-tsit

tshûng-liôngPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: tshûng-liông


sṳ̀-kiênPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: sṳ̀-kiên


tsṳt-liôngPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: tsṳt-liông


thí-tsitPhiên-siá

Chú Thiàu-muk: thí-tsit