Hien-chhai ke GMT sṳ̀-kiên he 2023ngièn 09ngie̍t 25ngit 09:32 Lî-pai-yit, Ngài-ke tong-thi sṳ-kiên he 9月25日17:32(GMT+8)
你好, fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-tshia ngì tui Wikipedia ke him-tshi lâu kung-hien, hî-mong ngì tsiông-voi hí-fôn liá-piên. Tshù-liáu fôn-ngiàng tshṳ̀ ngoi, ya tshiáng-ngì liáu-kié yî-ha tshung-yeu vùn-tsông:

Tsṳn-tshet
Tsṳn-tshet
GNU
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-tsá tet-tó su-khièn,
thùng-yi tshai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
手冊
Mun-fa
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Tshiáng to Fu-tshu Hak-thâng mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Tshiâm-miàng, fông-sṳt tsṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
 • Sîn-sú yin-kôi tsu-yi ke tshit-tsúng Sòng-kien Tsho-ngu.
 • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Tshiáng tshai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo tsiông-voi lòi thì-kiûng pông-tshu.
 • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû tsṳ̂ tshṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: 小躍 04:01, 14 Pat-ngie̍t 2009 (UTC)

歡迎來到吾个討論頁
fôn-ngiàng lòi-tsok ngâ-ge thó-lun ngia̍p.


Re:請翻譯佢 編輯

  Vàn-sṳ̀n [1]. --Jackon 00:33, 27 Pat-ngie̍t 2009 (UTC)

Thanks.躍躍欲試~錩達神遊~小躍發亮~發出光芒 06:50, 21 Liuk-ngie̍t 2011 (UTC)

invitation 編輯

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Please remember to translate the interface at betawiki: only and to upload images preferably at commons:

Thank you

Best regards, --Spacebirdy 12:54, 27 Pat-ngie̍t 2009 (UTC) ]]

Re:請閣下全部翻譯成文字、音標 編輯

  Vàn-sṳ̀n牛肉丸
  Vàn-sṳ̀n豬肉丸
  Vàn-sṳ̀n魚丸
  Vàn-sṳ̀n苦瓜
  Vàn-sṳ̀n青椒
  Vàn-sṳ̀n變色龍

--Hakka 10:17, 30 Pat-ngie̍t 2009 (UTC)

THANKS!!躍躍欲試~錩達神遊~小躍發亮~發出光芒 06:49, 21 Liuk-ngie̍t 2011 (UTC)

Hello, I have asked that you have a vote here on whether you should continue as an administrator. Thank you. Mike.lifeguard | @meta 18:26, 6 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2009 (UTC)

Translation 編輯

Hello. Could you translate some words into Hakka to help with localization of your Wikipedia?

 • Robot -
 • Adding -
 • Modifying -
 • Removing -

Thank you! Hugo.arg 12:31, 7 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2009 (UTC)

Invitation 編輯

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Please remember to translate the interface at betawiki: only and to upload images preferably at commons:

Your temp access expires in six months (May 21, 2010).

Best regards, Mike.lifeguard | @meta 16:29, 21 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2009 (UTC)

Temporary access expired 編輯

Hello 小躍. The temporary access you requested on this wiki has expired. Thanks. Dungodung 09:44, 21 Ńg-ngie̍t 2010 (UTC)

Hak-kâ Chón-von-hi 編輯

小躍 Siên-sâng Ngì-hó,

Liá he Mên-nàm-ngî Chón-von-hi lâu Hak-kâ-ngî Chón-von-hi. Ngì yû ma-ke khon-fap? --JackonLee54 (對話) 08:13, 22 一月 2016 (UTC)

Thanks.--Engle躍】 04:18, 29 一月 2016 (UTC)

關於你的移動 編輯

你把Holopedia 至 Mên-nàm-ngî Wikipedia,不留重新導向:理由是正確名稱。事實上你所謂的「正確名稱」純粹是胡扯,閩南語維基百科那裡的自稱就是Holopedia,請見zh-min-nan:Holopedia

你又把Hakkâpedia 覆蓋重新導向頁面至 Hak-kâ-ngî Wikipedia,未留重新導向頁面:理由是正確名稱。事實上Hakkâpedia是原管理員User:Hakka給客語維基百科取的別名,請參見Wikipedia:Thâng-hâ#本站似乎混用了多種拼音法

請你搞清楚事實再改。不要自以為是。

還有,請問你禁止建立Wikiquote這個頁面的創建是甚麼意思?你是不是濫用管理員權限? --122.90.83.181 10:57, 12 二月 2016 (UTC)

Your temporary access has expired 編輯

Hello, the temporary access you requested on this wiki has expired. Just to let you know that If you want it back, feel free to make a local announcement and open a new request on stewards' permission request page on Meta-Wiki later. Moreover, if you think the community is big enough to elect a permanent administrator, you can place a local request here for a permanent adminship, so stewards can grant you the permanent access. Please ask me or any other steward if you have any questions. Thank you! --Stryn (對話) 11:48, 29 五月 2016 (UTC)

ESEAP Conference 2018 編輯

Hello all,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

 • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
 • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
 • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018. If you have any question, don't hesitate to contact me or send your e-mail to eseap模板:@wikimedia.or.id.

Best regards,

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
 • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
 • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
 • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap模板:@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (kâu-liù) 06:17, 8 Sâm-ngie̍t 2018 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)