Zaragoza-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Zaragoza) he Sî-pân-ngà pet-phu ke yit-ke sén-fun, vi-yî Aragon Chhṳ-chhṳ-khî ke chûng-phu. Kì ke chû-vì yû Lérida-sén, Tarragona-sén, Teruel-sén, Guadalajara-sén, Soria-sén, La Rioja Chhṳ-chhṳ-khî, Navarra Chhṳ-chhṳ-khî yî-khi̍p Huesca-sén. Sén-fú Zaragoza ya-he cháng-ke Chhṳ-chhṳ-khî ke Sú-fú.

Zaragoza-sén.
Zaragoza-sén Khì-chì
Zaragoza-sén Vûn-chông
Zaragoza-sén .

Zaragoza-sén thú-thi mien-chit vi 17,274 km², ngìn-khiéu yû 880,118 (2003-ngièn), chiông-khiun si-fûn-chṳ̂-sâm ke ngìn-khiéu kî-chhu chhai sú-fú. Chúng-khiung yû 292-ke Chhṳ-chhṳ-sṳ, chhêu-ko pan-su ke chhûn-chông kî-mìn séu-su yî sâm-pak-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá