Yi-thai-li-ngî

Yi-thai-li-ngî (italiano) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke Roman Ngî-chhu̍k. Hien-tshai yû thai-yok tshit-tshiên van ngìn ngit-sòng kóng Yi-thai-li-ngî, thai tô-su he Yi-thai-li kî-mìn. Ngi-sṳ̍p-kiú ke khì-thâ koet-kâ kî-mìn sṳ́-yung Yi-thai-li-ngî, khì-tsûng ńg-ke koet-kâ li̍p-hâ vi kôn-fông ngî-ngièn. Tsang-kûi Yi-thai-li-ngî he Toscana ke fông-ngièn, fat-yîm tshai-yî Yi-thai-li nàm-pan phu fông-ngièn tsṳ̂-kiên.[1] Yi-thai-li-ngî lâu Lâ-tên-ngî yit-yong, yû tshòng-phú-yîm. Khì-thâ Lâ-tên Ngî-tshu̍k ke Ngî-ngièn, yì Sî-pân-ngà-ngî khi̍p Fap-ngî yí-kîn mò tshòng-phú-yîm.

Yi-thai-li-ngî

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún Tshṳ̀-ki編輯

Tsu-sṳt編輯

Tshâm-siòng編輯

參考資料編輯

  1. Berloco 2018

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yi-thai-li-ngî Wikipedia