Yi-thai-li-ngî (Italiano) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke Roman Ngî-chhu̍k. Hien-tshai yû thai-yok tshit-tshiên van ngìn ngit-sòng kóng Yi-thai-li-ngî, thai tô-su he Yi-thai-li kî-mìn. Ngi-sṳ̍p-kiú ke khì-thâ koet-kâ kî-mìn sṳ́-yung Yi-thai-li-ngî, khì-tsûng ńg-ke koet-kâ li̍p-hâ vi kôn-fông ngî-ngièn. Tsang-kûi Yi-thai-li-ngî he Toscana ke fông-ngièn, fat-yîm tshai-yî Yi-thai-li nàm-pan phu fông-ngièn tsṳ̂-kiên.[1] Yi-thai-li-ngî lâu Lâ-tên-ngî yit-yong, yû tshòng-phú-yîm. Khì-thâ Lâ-tên Ngî-tshu̍k ke Ngî-ngièn, yì Sî-pân-ngà-ngî khi̍p Fap-ngî yí-kîn mò tshòng-phú-yîm.

Yi-thai-li-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

參考資料Phiên-siá

  1. Berloco 2018

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yi-thai-li-ngî Wikipedia