Yakut-chhu̍k / Sakha-chhu̍k (Yakut-ngî: Сахалар) , he Turkic mìn-chhu̍k chṳ̂ yit, ya-he Sî-pak-li-â ngìn-khiéu chui-tô ke mìn-chhu̍k, chú-yeu fûn-pu yî Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Sakha Khiung-fò-koet, ya fûn-pu yî Â-mu̍k-ngì-chû lâu Mâ-kâ-tan-chû, ngìn-khiéu yok 478,085 ngìn (2010-ngièn).

Yakut-chhu̍k.
Yakut-chhu̍k.

Thi-lî fûn-pu

phiên-siá

Yîm-ngo̍k

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá