Sinhala-ngî (සිංහල) , he Sri Lanka ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂ yit, he cham Sri Lanka thai-tô-sú ngìn-khiéu ke Sinhala-ngìn ke ngî-ngièn; sṳ́-yung ngìn-khiéu thai-yok yit-chhiên 900 van. Chhiùng 1956-ngièn khôi-sṳ́ , Sinhala-ngî khi̍p Tamil-ngî thùng-sṳ̀ tû-he Sri Lanka hièn-fap sông sṳ̀n-ngin ke kôn-fông ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sinhala-ngî Wikipedia