Sông Normandy (Fap-ngî: Haute-Normandie; Yîn-ngî: Upper Normandy) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-phu, tûng lâu Picardy chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,317 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,915,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Seine-Maritime lâu Eure. Khì sú-fú he Rouen.

Sông Normandy .
Sông Normandy .
Rouen, Sông Normandy.
Le Havre, Sông Normandy.
Évreux, Sông Normandy.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sông Normandy siông-koân ke tóng-on.