Eure he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet pet-fông. Su̍k-yî Sông Normandy Thai-khî. Chúng mien-chit 6,040 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 541,054-ngìn (1999-ngièn thúng-kie). Eure he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Eure siông-koân ke tóng-on.