Sîn-yok Sṳn-kîn he Kî-tuk-kau tui Sṳn-kîn chhiòn-sû chṳ̂ heu phu-fun ke kîn-sòng chhṳ̂n-fû. Chhiòn-sû khiung-yû ngi-sṳ̍p-chhit kú-kién. Fuk-yîm-sû ke hìn-sàng hí-khó fûn-cho sâm-ke kiê-ton:

  1. Yâ-sû ke sên-phìn lâu hiun-fí;
  2. Khiéu-chhòn;
  3. Siá-sû ke fuk-yîm.

Sîn-yok ke ngièn-vùn he Hî-lia̍p-vùn than ngî-fap su-tó yit-tiám Â-làn-vùn ke yáng-hióng.

Sîn-yok Sṳn-kîn sû-si phiên-siá

Fûn-lui Hak-ngî Miàng-chhṳ̂n Chûng-vùn Miàng-chhṳ̂n Hî-lia̍p-vùn
Si Fuk-yîm-sû Mâ-thai-fuk-yîm zh:馬太福音 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Mâ-khó-fuk-yîm zh:馬可福音 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
Lu-kâ-fuk-yîm zh:路加福音 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
Yok-hon-fuk-yîm zh:約翰福音 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
 
Li̍t-sṳ́-sû Sṳ́-thù-hàng-chhon zh:使徒行傳 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 
Pó-lò Sû-sin Lò-mâ-sû zh:羅馬書 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Kô-lìm-tô-chhièn-sû zh:哥林多前書 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
Kô-lìm-tô-heu-sû zh:哥林多後書 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
Kâ-lâ-thai-sû zh:加拉太書 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
Yî-fut-só-sû zh:以弗所書 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
Fî-li̍p-pí-sû zh:腓立比書 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
Kô-lò-sî-sû zh:歌羅西書 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû zh:帖撒羅尼迦前書 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû zh:帖撒羅尼迦後書 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
Thì-mô-thai-chhièn-sû zh:提摩太前書 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
Thì-mô-thai-heu-sû zh:提摩太後書 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
Thì-tô-sû zh:提多書 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
Fî-li-mùn-sû zh:腓利門書 ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
 
Phû-thûng Sû-sin Hî-pak-lòi-sû zh:希伯來書 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Ngâ-kok-sû zh:雅各書 ΙΑΚΩΒΟΥ
Pí-tet-chhièn-sû zh:彼得前書 ΠΕΤΡΟΥ Α΄
Pí-tet-heu-sû zh:彼得後書 ΠΕΤΡΟΥ Β΄
Yok-hon-yit-sû zh:約翰一書 ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
Yok-hon-ngi-sû zh:約翰二書 ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
Yok-hon-sâm-sû zh:約翰三書 ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
Yù-thai-sû zh:猶大書) ΙΟΥΔΑ
 
Yi-ngièn-sû Khí-sṳ-liu̍k zh:啟示錄 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ