Yok-hon-yit-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-sâm sû-kién, su̍k-yî phû-thûng sû-sin chûng chui-tshièn siá-vàn ke thi-si kién.

Siá-tsok poi-kín

phiên-siá

Yû-kûan tsok-tsá

phiên-siá

Tsú-yeu nui-yùng

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá