Yok-hon-ngi-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-si sû-kién, su̍k-yî phû-thûng sû-sin chûng chui-tshièn siá-vàn ke thi-ńg kién.

Siá-tsok poi-kínPhiên-siá

Yû-kûan tsok-tsáPhiên-siá

Tsú-yeu nui-yùngPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá