Yok-hon-ngi-sû

Yok-hon-ngi-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-si sû-kién, su̍k-yî phû-thûng sû-sin chûng chui-tshièn siá-vàn ke thi-ńg kién.

Siá-tsok poi-kín編輯

Yû-kûan tsok-tsá編輯

Tsú-yeu nui-yùng編輯

Chhâm-siòng編輯