Liá-piên "Yâ-sû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"耶穌基督" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Yâ-sû (kûng-ngièn chhièn 8-ngièn - 29-ngièn) he Kî-tuk-kau ke chûng-sîm ngìn-vu̍t fe̍t-he Sṳ̀n. Yâ-sû chhai Hî-lia̍p fa ke Yù-thai-ngìn chûng he fî-sòng phû-thûng ke miàng-sṳ. Khì-sṳ̍t Hî-pak-lói-vùn yi-ngi chhiu-he "Song-chú he kiu-chú".

Yâ-sû Kî-tuk

Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû ke yông-fu Yok-sit khi̍p mû-chhîn Mâ-li-â he Yî-set-lie̍t pet-fông ke kî-mìn, Yî-set-lie̍t li̍t-sṳ́ sông thi-ngi vi koet-vòng Thai-ví vòng-chhèu ke chhong-sṳ́ ngìn chhṳ̍t-ne heu-yí. Mâ-li-â chhai thâ thin-fûn heu, hàn-mò kiet-fûn chhièn, Thiên-sṳ́-chóng Kâ-pak-lie̍t hiong thâ hién-hien ko-tî pit-thin chhiùng fài-yín, chiông-voi sâng yit-ke miàng he Yâ-sû ke nàm-chṳ́, phî chhṳ̂n-cho Sṳn-chá, Song-ti ke chṳ́-yì khi̍p "Yî-mâ-nui-li" (Song-ti kiên ngìn thùng-chhai).