Mâ-khó-fuk-yîm he kie-seu Yâ-sû ke Si Fuk-yîm-sû chûng chui-chhû sṳ̀n sû ke yit-kién.

Chok-chá

phiên-siá

Chok-chá Mâ-khó, fe̍t-he Yok-hon, he Pâ-nâ-pâ ke péu-ló-thâi, chên phì thùng Pâ-nâ-pâ laâ Pó-lò hi ngoi-pâng chhòn fuk-yî; pin kiên-sùi Pí-tet fî-sòng chiap-khiun, Pí-tet sṳm-chṳ chiông kì chhṳ̂n-cho chhṳ-kí ke chṳ́-yì. (Pí-tet-chhièn-sû 5:13)

Siá-chok poi-kín

phiên-siá

Sin-yû chhi-si̍p kin-pai khi̍p kau-thô sṳ̀, voi fì-sióng Yâ-sû kóng-ko ke fa, kóng sut Yâ-sû ke sṳ-chiak. Chok-chá só chṳ́n-lî ke ki-chai, tû he ngoi-pâng ngìn Kî-tuk-thù thòn-thí chhai fì-sióng Yâ-sû sṳ̀ ke sin-ngióng kien-chṳn.

Mâ-khó-fuk-yîm siá-vàn ke sṳ̀-kiên chhai Sṳn-thien phî fí-thetchṳ̂-chhièn (13-chông:2-chiet), thai-yok he chú-heu 65 chṳ 70-ngièn kiên, nà kí-sṳ̀ sin-thù tô yí lì-sṳ, mò-fap chhîn-chhṳ chai-hi kok sin-yû thòn-thí siên-kóng Kî-tuk, khó-nèn he liá-ke chhìn-khóng chhiuk sṳ́ chok-chá siá-sṳ̀n thi-yit phu fuk-yîm.

Chhâm-cheu

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá