Séu Sunda Khiùn-tó

Séu Sunda Khiùn-tó (Yîn-ngî: Lesser Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó chûng ke yit khiùn-tó, chhai Jawa yî tûng ke Yin-thu-yòng lâu Timor-hói chṳ̂-kiên. Séu Sunda Khiùn-tó lâu Jawa, Sumatra khi̍p Kalimantan tén-tén chû-sṳ̀n ke Thai Sunda Khiùn-tó (Greater Sunda Islands) siông-tui. Séu Sunda Khiùn-tó chhie̍t thai-phu-fun su̍k-yî Yin-nì.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá