Liá-piên "Yin-thu-yòng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"印度洋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yin-thu-yòng (印度洋), vi-yî Â-chû, Fî-chû, Thai-yòng-chû lâu Nàm-khi̍t-chû chṳ̂-kiên, thai-phu-fun chhai Nàm-pan-khiù. Mien-chit 7491 van phìn-fông kûng-lî, yok chiam-tén sṳ-kie hói-yòng chúng miien-chit ke 21.1%, he sṳ-kie thi-sâm thai yòng. Phìn-kiûn chhṳ̂m-thu he 3897 kûng-chhak, chui-thai chhṳ̂m-thu he Diamantina Hói-kiêu, tha̍t-tó 8,047 kûng-chhak.

Yin-thu-yòng