Jawa (Yin-nì-ngî: Jawa), chhai Yin-nì, nàm-lìm Yin-thu-yòng, pet-mien Jawa-hói, Yin-nì sú-tû Jakarta chet vi-yî Jawa sî-pet.

Jawa.

Jawa-tó he sṳ-kie sông ngìn-khiéu chui-tô, ya-he ngìn-khiéu me̍t-thu chui-kô ke tó-yí chṳ̂-yit, chhiòn-tó mien-chit 126,700 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yit-yi lióng-chhiên si-pak van (2005-ngièn), me̍t-thu kô-tha̍t mî phìn-fông kûng-lî 981-ngìn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯