Thai Sunda Khiùn-tó (Yîn-ngî: Greater Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó sî-phu, lâu Séu Sunda Khiùn-tó ha̍p-chhṳ̂n Sunda Khiùn-tó. Chú-yeu tó-yí pâu-koat Borneo, Jawa, Sulawesi khi̍p Sumatra. Thai Sunda Khiùn-tó yù Vùn-lòi, Yin-nì lâu Mâ-lòi-sî-â kón-hot.

Thai Sunda Khiùn-tó

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá