Kalimantan

Kalimantan he Yin-nì Borneo tó-song nàm-phu ke thi-fông. Kalimantan thi-khî pún-lòi he tân-thu̍k yit-ke sén-fun, tsṳ̂-heu tshiam-tshiam-é fûn-tso si-ke sén, tsit Tûng Kalimantan, Nàm Kalimantan, Chûng Kalimantan yî-khi̍p Sî Kalimantan. Kalimantan pet-phu lâu Tûng Mâ-lòi-sî-â ke Sarawak lâu Sabah kâu-kie. Kalimantan mien-tsit ńg-sṳ̍p-tshit van phiàng-fông kûng-lî.

Kalimantan

Li̍t-sṳ́編輯

Kîn-tsi編輯

Vùn-fa編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng編輯

Chhâm-siòng編輯