Kalimantan he Yin-nì Borneo tó-song nàm-phu ke thi-fông. Kalimantan thi-khî pún-lòi he tân-thu̍k yit-ke sén-fun, tsṳ̂-heu tshiam-tshiam-é fûn-tso si-ke sén, tsit Tûng Kalimantan, Nàm Kalimantan, Chûng Kalimantan yî-khi̍p Sî Kalimantan. Kalimantan pet-phu lâu Tûng Mâ-lòi-sî-â ke Sarawak lâu Sabah kâu-kie. Kalimantan mien-tsit ńg-sṳ̍p-tshit van phiàng-fông kûng-lî.

Kalimantan

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá