Puglia (Yi-thai-li-ngî: Puglia, yu chhṳ̂n Apulia ) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng lìn Adriatic-hói, tûng-nàm-mien-lìm Ionia-hói, nàm-mien chet lìn khiûn Otranto Hói-hia̍p khi̍p Taranto Vân. Kâi khî nàm-phu tî-miàng ke Salento pan-tó, chû-sṳ̀n liáu Yi-thai-li "phì hio" ke yit phu-fûn. Thai-khî mien-chit 19,366km², ngìn-khiéu 4,023,957 ngìn (1991-ngièn).

Puglia.
Puglia.
Puglia.

Kâi khî hàn lâu khì-thâ Yi-thai-li Thai-khî lièn-chiap, pet lìn Molise Thai-khî, sî-lìm Campania Thai-khî, khi̍p sî-nàm-mien ke Basilicata Thai-khî. Thai-khî kak chho̍k Adriatic-hói khi̍p Ionia-hói lâu Hî-lia̍pAlbania siông-lìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá