Campania (Yi-thai-li-ngî: Campania; Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kamˈpaːnja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, sî-pet lìm Lazio Thai-khî, pet kie lìm Molise Thai-khî, tûng-pet lìm Puglia Thai-khî, tûng kie lìm Basilicata Thai-khî khi̍p sî-lìm Tyrrhenian-hói. Thai-khî mien-chit 13,590 phìn-fông kûng-lî, yúng-yû 5,725,098 ngìn-khiéu. Thai-khî ke Sú-fú he Napoli.

Campania.
Flag of Campania.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯