Campania (Yi-thai-li-ngî: Campania; Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kamˈpaːnja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, sî-pet lìm Lazio Thai-khî, pet kie lìm Molise Thai-khî, tûng-pet lìm Puglia Thai-khî, tûng kie lìm Basilicata Thai-khî khi̍p sî-lìm Tyrrhenian-hói. Thai-khî mien-chit 13,590 phìn-fông kûng-lî, yúng-yû 5,725,098 ngìn-khiéu. Thai-khî ke Sú-fú he Napoli.

Campania.
Flag of Campania.svg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá