Campania (Yi-thai-li-ngî: Campania; Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kamˈpaːnja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, sî-pet lìm Lazio Thai-khî, pet kie lìm Molise Thai-khî, tûng-pet lìm Puglia Thai-khî, tûng kie lìm Basilicata Thai-khî khi̍p sî-lìm Tyrrhenian-hói. Thai-khî mien-chit 13,590 phìn-fông kûng-lî, yúng-yû 5,725,098 ngìn-khiéu. Thai-khî ke Sú-fú he Napoli.

Campania.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá