Basilicata (Yi-thai-li-ngî: Basilicata Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[basiliˈkaːta]) yi̍t chhṳ̂n Lucania, he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng, sî fûn-phe̍t lâu Campania, Puglia siông-lìn, nàm-piên he Calabria, yû séu thon hói-ngan sien lièn-chiap Tyrrhenian-hói, nang yit-thon chet chhai tûng-nàm-fông — Taranto Vân — lâu Ionia-hói siông-lièn. Chhiòn khî mien-chit 9,995 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 597,768 (2001-ngièn sú-kí), ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 60 ngìn / phìn-fông kûng-lî. Thai-khî Sú-fú Potenza, khî nui fûn PotenzaMatera lióng-sén.

Basilicata.
Basilicata.
Basilicata.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá