Pet-phu Calais Hói-hia̍p (Fap-ngî: Nord-Pas-de-Calais) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-pet-fông, pet lâu Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,414.09 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 4,107,148-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Nord-sén, Calais Hói-hia̍p-sén. Khì sú-fú he Lille.

Pet-phu Calais Hói-hia̍p .
Pet-phu Calais Hói-hia̍p
Pet-phu Calais Hói-hia̍p.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pet-phu Calais Hói-hia̍p siông-koân ke tóng-on.