Pays de la Loire he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Brittany chiap-yòng. Chúng mien-chit 32,082 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,553,353-ngìn (2014-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Loire-Atlantique-sén, Maine-et-Loire-sén, Mayenne-sén, Sarthe-sén, Vendée-sén. Khì sú-fú he Nantes.

Pays de la Loire .
Pays de la Loire .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pays de la Loire siông-koân ke tóng-on.