Loire-Atlantique-sén

Loire-Atlantique-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet sî-pet-phu. Su̍k-yî Pays de la Loire Thai-khî. Chúng mien-chit 6,815 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,268,173-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Loire-Atlantique-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Loire-Atlantique-sén .
Loire-Atlantique-sén Vûn-chông.
Hôtel de préfecture de la Loire-Atlantique (colonnes) - Nantes.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Loire-Atlantique-sén siông-koân ke tóng-on.