Nantes he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Pays de la Loire Thai-khî Loire-Atlantique-sén sén-fi. Chúng mien-chit 2,242.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 873,133-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-liuk thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1460-ngièn sṳ̀n-li̍p Nantes Thai-ho̍k.

Nantes .
Nantes Khì-chì
Nantes .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nantes siông-koân ke tóng-on.