Brittany he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-pet-fông, tûng lâu Pays de la Loire chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,208 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,139,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côtes-d'Armor-sén, Finistère-sén, Ille-et-Vilaine-sén, Morbihan-sén. Khì sú-fú he Rennes.

Brittany .
Brittany Vûn-chông.
LeDiben Harbor.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brittany siông-koân ke tóng-on.