Brittany he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-pet-fông, tûng lâu Pays de la Loire chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,208 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,139,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côtes-d'Armor-sén, Finistère-sén, Ille-et-Vilaine-sén, Morbihan-sén. Khì sú-fú he Rennes.

Brittany .
Brittany Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brittany siông-koân ke tóng-on.