Nice .
Nice Vûn-chông.
Nice .
Nice .

Nice he Thi-chûng-hói yèn-ngan Fap-koet nàm-phu kóng-khiéu sàng-sṳ, vi-yî Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî, vì Alpes-Maritimes-sén hàng-chṳn chûng-sîm. Nice thi-chhú Marseille lâu Yi-thai-li Genoa chṳ̂-kiên, vì-chú-yeu lî-yû chûng-sîm lâu Côte d'Azur thi-khî ke sú-sién thu-ká thi, Nice he Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî thi-ngi thai sàng-sṳ (thi-yit thai sàng-sṳ Marseille), thai Tû-fi-khî ngìn-khiéu 933080 ngìn (1999-ngièn thúng-kie). Nice he Fap-koet thi-ńg thai sàng-sṳ, sàng-sṳ chûng-sîm ngìn-khiéu 347,100 ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nice siông-koân ke tóng-on.