Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thai-khî, nàm-lìn Thi-chûng-hói. Mien-chit 31,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,506,151-ngìn. Hâ-hot Alpes-de-Haute-Provence-sén, Sông Alpes-sén, Alpes-Maritimes-sén, Bouches-du-Rhône-sén, Var-sén, Vaucluse-sén.

Provence-Alpes-Côte d'Azur .
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur Vûn-chông
Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Provence-Alpes-Côte d'Azur siông-koân ke tóng-on.