Nantes Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Nantes), he yit-só vi-yî Fap-koet Pays de la Loire Thai-khî Loire-Atlantique-sén Sú-fú Nantes ke Kûng-li̍p Thai-ho̍k, 1460-ngièn sṳ̀n-li̍p.

Nantes Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́Phiên-siá

Káu-yènPhiên-siá

Hàng-chṳn lâu ka kèuPhiên-siá

Ho̍k-su̍tPhiên-siá

Kau-ho̍kPhiên-siá

Thù-sû-kónPhiên-siá

Phài-miàng sâng yîPhiên-siá

Káu yèn sâng-fa̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍tPhiên-siá

Káu-yûPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nantes Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.