Nantes Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Nantes), he yit-só vi-yî Fap-koet Pays de la Loire Thai-khî Loire-Atlantique-sén Sú-fú Nantes ke Kûng-li̍p Thai-ho̍k, 1460-ngièn sṳ̀n-li̍p.

Nantes Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́

phiên-siá

Káu-yèn

phiên-siá

Hàng-chṳn lâu ka kèu

phiên-siá

Ho̍k-su̍t

phiên-siá

Kau-ho̍k

phiên-siá

Thù-sû-kón

phiên-siá

Phài-miàng sâng yî

phiên-siá

Káu yèn sâng-fa̍t

phiên-siá

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nantes Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.