Midi-Pyrénées he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-nàm-fông, pet lâu Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Chúng mien-chit 45,348 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,865,000-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ariège-sén, Aveyron-sén, Sông Garonne-sén, Gers-sén, Lot-sén, Sông Pyrénées-sén, Tarn-sén, Tarn-et-Garonne-sén. Khì sú-fú he Montauban.

Midi-Pyrénées .
Midi-Pyrénées Khì-chì
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Midi-Pyrénées siông-koân ke tóng-on.