Montauban he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Midi-Pyrénées Thai-khî Tarn-et-Garonne-sén sén-fi. Chúng mien-chit 135.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 56,271-ngìn.

Montauban .
Montauban Vûn-chông
Montauban .
Hôtel d'Alies - Mairie de Montauban.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá