Sông Pyrénées-sén (Fap-ngî: Hautes-Pyrénées) he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet sî-nàm-phu. Su̍k-yî Midi-Pyrénées Thai-khî. Chúng mien-chit 4,464 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 228,594-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Sông Pyrénées-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Sông Pyrénées-sén .
Sông Pyrénées-sén Vûn-chông
Sông Pyrénées-sén .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá