Mî-li-kiên Ha̍p-chung-koet Chung-ngi-yen (Yîn-ngî: United States House of Representatives) vì Mî-koet Koet-fi lióng-yen chṳ̂-yit, nang- yit yen vì Chhâm-ngi-yen. Chung-ngi-yen he Mî-koet ke hâ ngi-yen, Mî-koet kok-chû chhai Chung-ngi-yen chûng yúng-yû ke sit-vi pí-li yî ngìn-khiéu vì kî-chún, than chṳ-séu fi yû yit-miàng ngi-yèn. yen-nui ngi-yèn chúng-sú kîn fap-li̍t mìn thin-vì 435-miàng. Chung-ngi-yen ngim-khì lióng-ngièn, mò lièn-ngim han-chṳ. Chung-ngi-yen ngi-chhòng yù Chung-ngi-ye sién-kí sán-sâng, chhòn-thúng sông vì tô-sú tóng chṳ̂ liâng-thô ngìn . yèn-yì tô sú tóng liâng chhiu nang yù kâi tô sú tóng yî yen nui chṳ̂ thi-ngi chhùng-yeu ngi yèn tâm-ngim . kí Mî-koet Chúng-thúng-ki vi thiàu-li, Chung-ngi-ye ngi-chhòng ki-ngim Chúng-thúng chṳ̂-sun sì kiùn chhṳ yî kiâm-ngim Chhâm-ngi-yen ngi chhòng ke Fu-chúng-thúng, vì chṳn-thàn sông thi-sâm chhùng-yeu ke liâng-chhiu ngìn-vu̍t.