Mî-koet Chhâm-ngi-yèn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mî-koet Chhâm-ngi-yen)

Mî-li-kiên Ha̍p-chung-koet Chhâm-ngi-yèn (Yîn-ngî: United States Senate) he Mî-koet ke li̍p-fap kî-kèu ──Mî-koet Koet-fi ke lióng-yen chṳ̂ yit, nang yit yen vì Chung-ngi-yèn. Chhâm-ngi-yèn ke chû-sṳ̀n lâu khièn-li̍t kien-kî yî Mî-koet Hièn-fap thi-yit-thiàu thi-sâm-khóan. Mî-koet mî-yit chû yî lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn chûng kiûn-yû lióng-vi ngi-yèn chok-vì thoi-péu.

Mî-koet Chhâm-ngi-yèn.