Lombardia (Yi-thai-li-ngî: Lombardia Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[lombarˈdiːa]) he yit-ke vi-yî Alpes sân lâu Po Hò ke yit-ke Yi-thai-li pet-phu Thai-khî. Kì lâu Yi-thai-li ke khì-thâ Thai-khî Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige yî-khi̍p Sui-sṳ siông-chiap.

Lombardia.
Lombardia.
Lombardia.

Yi-thai-li liuk fûn chṳ̂-yit ke ngìn-khiéu kî-chhu-chhai lùn pâ thi Thai-khî, Sú-fú vì Yi-thai-li pet-phu ke chui-thai sàng-sṳ Milano. Pirelli Kûng-sṳ̂ thap he chhiòn Yi-thai-li chui-kô ke mô thiên thai lèu, thùng-sṳ̀ ya-he Lombardia khî chṳn-fú ke só-chhai-thi.

Lombardia he chhiòn-khiù kîn-chi ke fó chhâ thèu chṳ̂-yit, Thai-khî ke GDP kîn thúng-kie ka-chhṳ̍t thai-yok 4000 yi euro. Lùn pâ thi he Êu-chû 3 ke chui fu yû thi-khî chṳ̂-yit, ngìn-kiûn GDP kô yî Yi-thai-li khì-thâ thi-khî 30%. 2003-ngièn ke Êu-mèn thúng-kie chhú (Eurostat) ke chui-sîn thúng-kie, Lombardia he sṳ̀n-vì cháng-ke Êu-chû thi-khî GDP chui-kô ke yit-ke thi-khî. Hó-tô ngoi koet fe̍t koet yû Kûng-sṳ̂ yî Milano tû sat yû Chúng-phu, Lombardia yi̍t he hó-tô táng kip ke chiuk-khiù, Kám-lám-khiù, pên sông khiuk kun khiù khi̍p làm-khiù khiù fi ke chú chhòng.

Lombardia ke 12 ke sén chai se fûn-vì ha̍p khiung 1,562 ke sṳ chṳ́n (communes), sông chṳ ngìn-khiéu chui-tô ke Milano (1,256,211 ngìn), hâ chṳ Morterone, chṳ́-yû 33 ngìn (2001-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá