Po Hò (Yi-thai-li-ngî: Po) he Yi-thai-li chui chhòng ke yit-thiàu hò-liù. Vi-yî Yi-thai-li pet-phu, fat ngièn yî Alpes sân thi-khî, hiong tûng chhai Venezia fu-khiûn chu-ngi̍p Adriatic-hói, chhiòn chhòng 652 kûng-lî. Liù-vet mien-chit 71,000 phìn-fông kûng-lî.

Po Hò.
Po Hò.
Po Hò.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá