Gujarat-ngî (ગુજરાતી, Lâ-tên sṳ-mû: Gujarātī) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî, vì Yin-thu 22 chúng kôn-fông ngî-ngièn lâu 14 chúng thi-khî sin ngî-ngièn chṳ̂-yit, thùng-sṳ̀ ya-he Pakistan séu-sú mìn-chhu̍k ngî-ngièn. Chhiòn-khiù yû thai-yok 4600 van-ngìn kóng liá-chúng ngî-ngièn, vì sṳ-kie sông thi 23 thai ngî-ngièn. Chhiùng sṳ́-yung ke ngìn-khiùn chú-yeu fûn-pu lòi-khon, Yin-thu 4550 van, Uganda 15 van, Pakistan 10 van, Kenya 5 van.

Gujarat-ngî thi-khî.

Gujarat-ngî vì Yin-thu Gujarat, Lièn-pâng su̍k-thi Dadra lâu Nagar Haveli, Daman lâu Diu ke chú-yeu ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he Mumbai Gujarat ngìn sa-khî ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gujarat-ngî Wikipedia