Khôi-khí chú sién-tân
Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet.
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg
Coat of arms of the Democratic Republic of the Congo.svg

Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet (Fap-ngî: République démocratique du Congo) he vi-yî Fî-chû chûng-phu ke yit-ke koet-kâ, kién-chhṳ̂n mìn-chú kông kó, Mìn-chú kông kó chên kói chhṳ̂n Zaire (Fap-ngî: Zaïre). Kâi koet liu̍k-thi mien-chit yok 234.5 van phìn-fông kûng-lî, sṳ fî-chû thi 2 thai (kiùn chhṳ yî Algeria), ki sṳ-kie thi 11 thai ke koet-kâ. Ngìn-khiéu chhêu-ko 7100 van, he sṳ-kie ngìn-khiéu thi 19 tô, Fî-chû ngìn-khiéu thi 4 tô ke koet-kâ, yî-khi̍p chang-sṳt Fap-ngî ngìn-khiéu chui-tô ke koet-kâ.

Mìn-chú kông kó ngièn vì Pí-li-sṳ̀ chhṳ̍t-mìn-thi, tông-sṳ̀ chhṳ̂n Pí-li-sṳ̀ ke Congo. 1960-ngièn 2-ngie̍t thu̍k-li̍p. Lâu lìn-koet thùng chhṳ̂n Congo Khiung-fò-koet, chhai lióng-koet miàng-chhṳ̂n heu koat chu sú-tû miàng-chhṳ̂n yî chok khî-phe̍t. 1964-ngièn 8-ngie̍t 1-ngit kói koet miàng vì Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet. 1971-ngièn 10-ngie̍t 27-ngit kói koet miàng vì Zaire Khiung-fò-koet, 1997-ngièn 5-ngie̍t 17-ngit, Laurent-Désiré Kabila liâng-thô ke Congo kié-piong mìn-chú-li̍t-liòng Thùng-mèn ke vú-chông phu-chhui kûng-cham sú-tû Kinshasa, siên-pu chhiu-ngim Chúng-thúng, pin fî-fu̍k koet-miàng vì Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet chṳ-kîm.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá