Chet-kông-sén

Liá-piên "Chet-kông-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"浙江省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chet-kông-sén he Chûng-koet tûng-phu ke yit-ke sén, sén-fi Hông-Chiu.

Chet-kông-sén

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯