WenzhouFiveHorses.JPG
ChinaZhejiangWenzhou.png

Vûn-chû-sṳ (溫州市, Vûn-chû-fa: Üe-tsiu) vi-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet tûng-nàm-phu, Eu-kông hâ-yù nàm-ngan, he Chet-kông-sén hâ-su̍k ke Thi-kip-sṳ, vì yèn-hói kóng-khiéu sàng-sṳ, yi̍t he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet yèn-hói khôi-piong sàng-sṳ. Khiu-sàng vì Tûng-Tsìn chho̍k-miàng Ho̍k-chá Kwok-phuk kîn-kí fûng-súi sṳ̂-sióng yì kien. 2010-ngièn Vûn-chû chúng ngìn-khiéu 912.21 van, he Chet-kông-sén ngìn-khiéu chui-tô ke sṳ. Sṳ-hot 3 khî ke chúng ngìn-khiéu 303.95 van, he Chet-kông thi-sâm-thai sàng-sṳ. Yúng-yû mien-chit 11786 phìn-fông chhiên-mí, hot Hói-vet 11000 phìn-fông chhiên-mí.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá