Sau-hîn-sṳ

Sau-hîn-sṳ (紹興市, N̂g-ngî:Zau Shin) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, Chet-kông thi-sâm thai sàng-sṳ. Kîm-hâ fóng-chṳt-ngia̍p lâu séu thien-kî, chiet-nèn kông-thien kûng-ngia̍p ke chûng-sîm. Sau-hîn he Chet-kông ke vùn-fa chûng-sîm chṳ̂ yit, he Chûng-koet li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke sàng-sṳ chṳ̂ yit.

Sau-hîn-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯