Chūgoku Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中国地方 (Chûng-koet Thi-fông)/ ちゅうごくちほう Chūgoku Chihō?) he Ngit-pún Honshū sî-phu ke San'yōdō, San'indō lióng-chak thi-khî ke ha̍p-chhṳ̂n, pâu-hàm Tottori-yen, Shimane-yen, Okayama-yen, Hiroshima-yen, Yamaguchi-yen tén 5-ke yen; mien-chit vì 31,917.37 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 771.8 van ngìn

Chūgoku Thi-fông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-chiapPhiên-siá