Ngi̍t-pún-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngit-pún-ngî)

Ngi̍t-pún-ngî (Ngit-pún-ngî: 日本語 (Ngi̍t-pún-ngî)/ にほんご?) he Ngi̍t-pún kôn-fông ngî-ngièn, sû-siá thí-ne chûng tshùn-tshai tô-tsúng tsia-yung ke Hon-sṳ. Ngi̍t-ngî yù lióng-tsak péu-yîm fù-ho: Phiàng-ká-miàng, Phién-ká-miàng lâu Lò-mâ-sṳ siá-hâ Lâ-tên sṳ-mû. Ngi̍t-ngî tsú-yeu tshai Ngi̍t-pún sṳ́-yung. Ngi̍t-pún thúng-tshṳ Thòi-vân, Tsêu-siên, Tûng-nàm-â yî-khi̍p Chûng-koet phu-fun thi-khî ke sṳ̀-thoi, tông-thi ngìn pûn khiòng-pet ho̍k-si̍p kóng-tshut Ngi̍t-ngî, ya-yû pûn-ngìn khiòng-pet kói-von Ngi̍t-ngî miàng-sṳ.

Ngi̍t-pún-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Sṳ-mû péuPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ngi̍t-pún-ngî Wikipedia