Khôi-khí chú sién-tân

Muk-liu̍k

Barcelona he Sî-pân-ngà thi-ngi thai sàng-sṳ, ya-he Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî sú-fú, yî-khi̍p Barcelona-sén sén-fi, Catalonia chhṳ-chhṳ-khî ngi-fi, hàng-chṳn kî-kèu, kô-tén fap-yen kiûn sat-li̍p chhai pún-sàng. Vi-yî Iberia Pan-tó ke tûng-pet mien, phîn-lìm Thi-chûng-hói, ngìn-khiéu yok 1,620,943-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Barcelona su̍k-yî Sṳ-kie-kip sàng-sṳ chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

 Kûng-khi-siông

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá