Mìn-chú-tóng (Yîn-ngî: Democratic Party), he Mî-koet tong-thoi lióng-thai chú-yeu chṳn-tóng chṳ̂-yit, nang-ngoi yit-ke he Khiung-fò-tóng.

Mî-koet Mìn-chú-tóng.