Bengal-vân (Bay of Bengal) he Yin-thu-yòng pet-phu ke yit-ke hói-vân, sî-lìm Yin-thu pan-tó, tûng-lìm chûng nàm pan-tó, pet lìm Mén-thienBangladesh, nàm chhai Sri Lanka chṳ Sumatra yit sien lâu Yin-thu-yòng pún thí siông kâu, kîn Malacca Hói-hia̍p lâu siàm lò vânNàm Chûng-koet Hói siông-lièn. Khôn yok 1600 kûng-lî, mien-chit 217 van phìn-fông kûng-lî; súi chhṳ̂m 2000-4000 mí, nàm-phu kha chhṳ̂m; yàm thu 30-34‰.

Bengal-vân.
Bengal-vân.

Yèn-ngan koet-kâ yû Yin-thu, Bangladesh, Mén-thien, Thai-koet, Sri Lanka, Mâ-lòi-sî-âYin-nì.

Yin-thu fò Mén-thien ke yit-sia chú-yeu hò-liù kiûn liù ngi̍p Bengal-vân, chho̍k-miàng ke thai hò yû: Hèn-hò, Brahmaputra-hò, Irrawaddy-kông, Salween-kông, Krishna-hò tén-tén. Bengal-vân chûng chho̍k-miàng ke tó-yí pâu-koat Sri Lanka, Andaman Khiùn-tó, Nicobar Khiùn-tó, Phuket tén.

Bengal-vân yèn-ngan mo-yi fat-tha̍t, chú-yeu kóng-khiéu yû: Yin-thu ke Kolkata, Chennai, Puducherry, Bangladesh ke Chittagong, Mén-thien ke Yangon, Mawlamyine, Thai-koet ke Phuket, Mâ-lòi-sî-â ke Pulau Pinang, Yin-nì ke Banda Aceh, Sri Lanka ke Jaffna tén-tén.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá