Nàm Chûng-koet Hói he Chûng-koet yî-nàm ke Liu̍k-yèn-hói. Nàm Chûng-koet Hói hói-vet mien-chit yû yit-pak chhit-sṳ̍p van phìn-fông kûng-lî, khì-chûng yû chhêu-ko lióng-pak ke mò-ngìn kî-tshu ke ke tó-yí lâu Ngâm-tsiâu. Chhù-liáu he tsú-yeu ke yun-sû hòng-sien ngoi, Nàm Chûng-koet Hói hàn-yû fûng-fu ke sa̍k-yù.

Nàm Chûng-koet Hói
Nàm Chûng-koet Hói
Nàm Chûng-koet Hói