Bengal-ngî (bāṅlā / বাংলা fe̍t-chá bāṅālī / বাঙালী) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî, he BangladeshYin-thu Sî Bengal lâu Tripura ke kôn-fông ngî-ngièn, sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 2 yi 2 chhiên van-ngìn, he Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k chhai Hindi-ngî chṳ̂-heu thi-ngi thai ngî-ngièn. Bengal-ngî sṳ́-yung chú-yeu fûn-pu yî Bangladesh lâu Yin-thu Sî Bengal tén. Bengal-ngî he 1913-ngièn Nobel Vùn-ho̍k-chióng fe̍t-tet chá Yîn-su̍k Yin-thu ke Rabindranath Tagore ke mû-ngî.

Bengal-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Bengal-ngî Wikipedia