Hindi-ngî (Thiên-sàng-vùn: हिन्दी) yu chhṳ̂n-cho Pet Yin-thu-ngî, he Yin-Êu Ngî-ne Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k chûng Yin-thu Arya Ngî-kî hâ ke yit-chúng ngî-ngièn. 1965-ngièn 1-ngie̍t 26-ngit sṳ̀n-vì Yin-thu tûng-ông chṳn-fú ke kôn-fông ngî-ngièn. Hindi-ngî he sṳ-kie sông thi-ngi thai ngî-ngièn, mû-ngî sṳ́-yung ngìn-khiéu chhêu-ko 180,000,000-ngìn. 1997-ngièn ke thiàu-chhà fat-hien 66% ke Yin-thu-ngìn hiáu-tet kóng Hindi-ngî, 77% ke Yin-thu-ngìn chiông Hindi-ngî sṳ-vi koet-kâ ke khiung-thùng ngî-ngièn.

Hindi-ngî sṳ́-yung thi-khî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hindi-ngî Wikipedia